Založ si blog

Voľba prezidenta SR je neplatná.

Do kamenných aj elektronických schránok poslancov NR SR bol včera doručený Návrh na Ústavný Súd SR, na vyhlásenie neplatnosti volieb prezidenta z 15. 3. 2014. Návrh vypracovala nezaradená poslankyňa JUDr. Mária Ritomská.

Uvedený Návrh som si v kópii vyžiadal e-mailom, a telefonicky som požiadal pani poslankyňu o vysvetlenie niekoľkých otázok.

Pani poslankyňa, prečo ste napísala do Návrhu na ÚS SR, že voľby zo dňa 22. 3. 2014 sú neplatné. Je to preklep alebo úmysel?

To isté sa ma opýtala aj kolegyňa Mezenská. Je to úmysel. Dňa 21. 3. 2014 sa v našich médiách objavil článok  potvrdzujúci, že najmenej štyria občania volili dvojnásobne a možno aj viacnásobne. Podobne to dokazoval videoklip občana SR zavesený na YouTube. To, že polícia prenasleduje práve tohto občana, ktorý odvážne a verejne  poukázal na legislatívnu dieru, toto ja považujem za bezprávie vykonávané na poctivom občanovi, a za dokumentáciu chorého právneho systému v SR. Ministerstvo vnútra SR k týmto zisteniam vydalo vyhlásenie už 21. marca 2014. Ale – Vláda SR spolu s Ústrednou volebnou komisiou SR (ÚVK) prijali opatrenia až 22. marca 2014. Týmto krokom (22.3.2014) bolo Prvé kolo prezidentských volieb (z 15.3.2014) oficiálne uzavreté a uznané. Opatrenia ÚVK z 22. marca 2014 považujem za neúčinné. Neplatnosť prvého, a teda aj druhého kola prezidentských volieb je viac ako zjavná aj z iných dôvodov.

Pani poslankyňa, prečo ste prišla s uvedeným Návrhom na ÚS SR až teraz, po druhom kole prezidentských volieb?

Požiadali ma občania. Nemala som v úmysle podávať uvedený Návrh na ÚS SR, lebo náš právny systém je natoľko prešpikovaný dierami a priepasťami, že tento problém je pre právne odkázaného občana pravdepodobne najmenší. Či je prezidentom pán Kiska, alebo pán Fico, alebo „vrece zemiakov“, ako povedal pán premiér, je to v podstate úplne jedno. Prezident SR pre občana SR nemá žiadny priamy vplyv na ochranu jeho Ľudských práv. Ja sa zaoberám predovšetkým ochranou ľudských práv zamestnancov, špecificky na pracoviskách. Vzhľadom k rozsiahlej korešpondencii s mojimi voličmi som nakoniec pristúpila aj k tomuto kroku. Požiadali ma o to moji voliči občania SR ktorí sa spoliehajú že ich požiadavky budem tlmočiť.

Pani poslankyňa, má náš „slovenský prezidentský volebný zákon“ ešte nejaké iné nedostatky?

Má, a nie dva, ale mnoho. Mnou predkladaný Návrh na ÚS SR sa dotýka iba troch nedostatkov:

Prvý: Nikto nie je sankcionovaný ak sa rozhodne volebnú kampaň rozbehnúť ďaleko pred oficiálnou volebnou kampaňou. Je to brána k úspešným voľbám pre každého právneho analfabeta, pre neetického kandidáta.

Druhý: Nekontrolovateľný volebný systém, ktorý sa dokázateľne dal zneužiť viacnásobnou voľbou pre každého právneho analfabeta a neeticky motivovaného voliča. Je to druhá brána ku kriminálnemu posunutiu volebného výsledku.

Tretí: Ja osobne považujem za najkriminálnejší rozpor tzv. „volebného zákona“ s ústavnými právami občanov SR. Znemožnená voľba prezidenta SR pre občanov SR žijúcich v zahraničí. Zjednodušene povedané, ak ste zamestnaní v zahraničí – a to má obvykle na svedomí štát že občania musia ísť do práce až za hranice SR – a práve takíto občania nemôžu opustiť zamestnanie na niekoľko dní, nemôžu cestovať domov do SR, tak jednoducho majú znemožnené, vynulované volebné právo. Je to kriminálny nesúlad.

Štvrtý bod môjho podania navrhuje ÚS SR, aby ÚS SR vyzval NR SR k uvedeniu voličských práv občana SR do súladu. Podľa Ústavy SR majú volebné právo aj občania SR žijúci či  pracujúci v zahraničí. Volebné urny na veľvyslanectvách SR by mali byť k dispozícii našim občanom v zahraničí. Problém vidím v lenivosti a neochote – kto by mal spracovávať hlasovacie lístky, že? Zákonodarcovia a vládnuca oligarchia nedokážu veci domýšľať a dotiahnuť do úspešného konca, to je problém našej legislatívy.

Poviem príklad: Ak štát núti volebným zákonom, aby občania cestovali zo zahraničia domov, potom by štát musel preplatiť náhradu cestovného, diéty a ušlú mzdu každému takto voliacemu občanovi SR, lebo štát a Ústava SR garantujú volebné právo…

Sú to však iba ilúzie, ak si myslíme, že naši štátni úradníci dokážu myslieť spravodlivo a demokraticky.

Pani poslankyňa, ďakujem vám za rozhovor aj v mene mojich čitateľov.

_______citát z Návrhu podaného poslankyňou Máriou Ritomskou:

Dôvody:

A/  Podľa článku 125 odsek 1 písm. a) a článku 130 ods. 1 písm. a) Ústavy Slovenskej republiky v spojení s § 18 ods. 1 písm. a) a § 37 ods. 1 zákona č. 38/1993 Z.z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov v znení neskorších predpisov, navrhovatelia poslanci Národnej rady Slovenskej republiky (podľa Prílohy listiny navrhovateľov) týmto navrhujeme Ústavnému súdu SR vydať uznesenie o zrušenej Voľbe prezidenta SR v marci 2014 pre:

a)  porušenie § 15 ods. 1 zákona č. 46/1999 Z.z. o spôsobe voľby prezidenta Slovenskej republiky, v znení zákona č. 515/2003 Z. z., zákona č. 167/2008 Z.z., zákona č. 445/2008 Z.z., a zákona č. 204/2011 Z.z. kandidátom Andrejom Kiskom tým, že nedodržal 15 dní pred začiatkom voľby a umiestnil veľkoplošné nosiče v prospech svojej voľby pred časovým limitom,

b)  pre porušenie § 15 ods. 1 zákona č. 46/1999 Z.z. o spôsobe voľby prezidenta Slovenskej republiky, v znení zákona č. 515/2003 Z.z., zákona č. 167/2008 Z.z., zákona č. 445/2008 Z.z.
a zákona č. 204/2011 Z.z. kandidátom Róbertom Ficom tým, že  nedodržal 15 dní pred začiatkom voľby a negoval informácie presakujúce z politickej strany SMER SD do médií, čím vyvolal nedovolený záujem o svoju osobu ako predsedu vlády kandidujúceho na post prezidenta republiky, o svojej kandidatúre prostredníctvom rozhlasového a televízneho vysielania podával informácie udržiavajúce občanov v napätí, čím priamo ovplyvňoval vedomie občanov v prospech svojej voľby, a tým došlo u obidvoch kandidátov na prezidenta k porušeniu § 15 ods. 2 uvedeného zákona č. 46/1999 Z.z., citujeme: „vedenie kampane mimo času určeného v odseku 1 je zakázané“.

Týmto spôsobom vedenia volebnej kampane oboch menovaných kandidátov v dobe pred dovoleným termínom došlo k porušeniu ústavného princípu rovnosti volebného práva ostatných oprávnených voličov, ktoré je garantované Ústavou Slovenskej republiky.

B/   Defekty zákonných predpisov umožňujú voličom voliť trikrát na troch rôznych miestach s použitím troch rôznych dokladov: Prvý krát s identifikačnou kartou, tzv. občiansky preukaz; druhý krát s jedným legálne držaným pasom; tretí krát s druhým legálne držaným pasom. Doplnkové opatrenia na „zalepenie defektu“ v legislatíve volebného zákona zavedené Volebnou komisiou po prvom kole prezidentských volieb nevylúčili pochybnosť, že v prvom kole volieb došlo k zneužitiu uvedenej legislatívnej diery. Pre zneužitie medzery vo volebnom zákone je trestne stíhaný najmenej jeden občan SR, preto nemožno voľby prvého kola prezidentských volieb uznať za legálne, ani za právoplatné.

C/    Slovenskí občania žijúci v zahraničí v dobe prezidentských volieb boli diskriminovaní, nebolo im umožnené voliť ani na slovenských veľvyslanectvách v krajinách kde pracujú alebo dlhšiu dobu bývajú. Uvedená diskriminácia slovenských občanov je zakotvená vo volebnom zákone čím sa porušujú ústavné práva našich občanov.

D/    V zmysle článku 125 ods. 1 písm. a) a článku 130 ods. 1 písm. a) Ústavy Slovenskej republiky návrh na začatie konania zosúladenia právnych predpisov podľa § 18 ods. 1 písm. a) a § 37 zákona č. 38/1993 Z.z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov v znení neskorších predpisov.

Navrhovatelia navrhujú prijať Návrh na ďalšie konanie na základe týchto ústavných predpisov:

Podľa článku 12 Ústavy SR,  (1) Ľudia sú slobodní a rovní v dôstojnosti i v právach. Základné práva a slobody sú neodňateľné, nescudziteľné, nepremlčateľné a nezrušiteľné.  (2) Základné práva a slobody sa zaručujú na území Slovenskej republiky všetkým bez ohľadu na pohlavie, rasu, farbu pleti, jazyk, vieru a náboženstvo, politické, či iné zmýšľanie, národný alebo sociálny pôvod, príslušnosť k národnosti alebo etnickej skupine, majetok, rod alebo iné postavenie. Nikoho nemožno z týchto dôvodov poškodzovať, zvýhodňovať alebo znevýhodňovať.

Podľa článku 13 Ústavy SR,  (3) Zákonné obmedzenia základných práv a slobôd musia platiť rovnako pre všetky prípady, ktoré spĺňajú ustanovené podmienky.

Podľa článku 31 Ústavy SR,  zákonná úprava všetkých politických práv a slobôd a jej výklad a používanie musia umožňovať a ochraňovať slobodnú súťaž politických síl v demokratickej spoločnosti. Ak ústavný súd prijme návrh na začatie konania o porušení tu uvedených paragrafových znení zákona podľa článku 125 ods. 1 Ústavy SR, môže uznesením rozhodnúť o pozastavení účinnosti napadnutých predpisov nakoľko došlo k ohrozeniu, resp. v tomto prípade došlo k poškodeniu základných práv a slobôd.

Samostatný návrh Navrhovateľov:

1.  do Rozhodnutia Ústavného súdu SR žiadame uviesť:

Ústavný súd pozastavuje účinnosť napadnutých predpisov (o voľbe prezidenta republiky) a vyhlasuje prezidentské voľby vykonané dňa 22. marca 2014 za neplatné.

2.  Navrhujeme Ústavnému súdu SR Začať konanie o súlade zákonných predpisov na voľbu prezidenta s ústavnými právami zaručenými ústavou v zmysle voliteľnosti občanmi v zahraničí a v zmysle iba jedného volebného hlasu pre každého občana.

_______koniec citátu.

Americkí „priatelia“ v NATO zbesneli

12.07.2017

Darí sa im globalizovať vojnu z lokálnych foriem na celosvetovú, okrem USA. Pomaly ale iste vyzbrojujú Ukrajinu, žiadajú vyššie náklady na výzbroj v EÚ, translokujú vojská – letecky aj viac »

Türky + Saudi + Capitol verzus Sýria + Irán + RF

09.04.2017

USA opäť odkrývajú svoju pravú, medzinárodne kriminálnu tvár. Spolu so Saudskými Arabmi a s Tureckom sú ochotní zaútočiť na Sýriu, s jediným cieľom, aby tam nastolili sebe poslušný viac »

Čo je p. Richter, ste skorumpovaný?

14.03.2017

Na Slovensku ste priznali 6 tisíc Srbov ako zamestnancov, ale hovorili ste len o firme Samsung. O inej juhokórejskej firme ste ani nepípli. V blízkej minulosti ste organizovali honbu na SVK občanov viac »

Cesta, rekonštrukcia, diaľnica

Koncom júla začnú rekonštruovať cestu medzi Slovenským Grobom a Čiernou Vodou

21.07.2017 14:19

Bratislavský samosprávny kraj upozorňuje vodičov, že koncom júla začnú s rekonštrukciou cesty medzi Slovenským Grobom a Čiernou Vodou.

12 Kia 4x

Novým modelom žilinskej automobilky bude Kia Cee'd

21.07.2017 14:00

Podľa informácií denníka Pravda priamo v Južnej Kórei školia slovenských robotníkov, ako vyrábať novú Kiu Cee'd.

rudolf kusý

Kusý žiada zrušiť súťaž kraja na výstavbu rodinného parku v Petržalke

21.07.2017 13:11

Starosta a kandidát na predsedu Bratislavského samosprávneho kraja Rudolf Kusý žiada zrušiť súťaž kraja na výstavbu a prevádzku rodinného parku pod názvom Family Park.

dialnica D1, krizovatka  Blatne,

Pri Blatnom sa začnú výraznejšie obmedzenia

21.07.2017 13:00

Vodičov na diaľnici D1 pri vznikajúcej križovatke Blatné budú päť dní zdržiavať výraznejšie obmedzenia. Diaľničiari obmedzia premávku z dôvodu jej presmerovania.

axon

Vítam Vás v mojom pravda.sk-blogu o všetkom, nájdete ma aj na FB: facebook.com/axon.doctorow; v úcte Váš blogger Axon.

Štatistiky blogu

Počet článkov: 106
Celková čítanosť: 386976x
Priemerná čítanosť článkov: 3651x

Autor blogu

Kategórie