Založ si blog

Exegéza kresťanských politických strán

Kristova cirkev je prvá politická strana, a ako taká má aj svoje nadnárodné, národné, regionálne a miestne centrá riadenia. Okrem toho má všetky atribúty modernej politickej strany, a to napriek druhému tisícročiu existencie. Regionálny rozdiel je iba vo výklade učenia Zakladateľa – všade si ho vysvetľujú rôzne. (exegéza, pod čiarou vysvetlivky 1)

* Kresťanská politická strana zvaná Cirkev má svojho absolútneho Zakladateľa, je ním Ježiš z Nazareta zvaný Kristus (z gr. Christós t.j. Spasiteľ). Ježiš je synom židovskej dcéry Márie z veľkňazského Áronovho 2 rodu. Ich rod mal už vtedy keď sa Ježiš narodil, asi 2000 ročný rodokmeň.

* Cieľ Cirkvi stanovil jej Zakladateľ ako Imago Dei 3Cestu k večnému životu 4, v obraze večného blahobytu vo večnom kráľovstve, resp. v Božom štáte 5 podľa stredovekých predstáv, preto Jeho kráľovstvo budované Jeho cirkvou (politickou stranou) zostáva nepopierateľné, neporaziteľné a večné. To je najpevnejší základ Kristovej cirkvi alias fyzickej politickej strany – myšlienka v polohe Obrazu Boha, lat. Imago Dei, imaginácie 3 podľa ktorej je človek stvorený podľa Božieho Obrazu a má sa stať dokonalým ako Boh. Hovorí o tom nielen Biblia, ale aj oveľa staršie egyptské texty, Knihy večného života ktoré archeológovia chybne prekladajú ako „Kniha smrti“ (lebo sa v nich hovorí o živote „po smrti“, 3000 pr.Kr.), kde sa kladie dôraz na čistotu srdca ako podmienku pre večný život na večnej púti s jediným – všemohúcim – bohom Re (Slnko).

* Cirkev má štruktúru prísne hierarchickú, ale nie demokratickú, a má ju fixovanú v stanovách. Stanovy sú popísané v Biblii a odvodených Cirkevných zákonoch.

* Cirkev má prísne podmienky vstupu – krst, vedomie svojej viery, alebo nevery a pádu vo viere. Zároveň ich má absolútne rozšírené a neobmedzené na existenciu človeka. Každý človek je členom tejto politickej strany od narodenia na večné veky, lebo Zakladateľ Stvoriteľ ktorý sa nám zjavil v osobe Ježiša z Nazareta zrodeného z Panny Márie podľa predpovede prorokov, tak stanovil, a nikto s ním nevie, ani nemôže polemizovať, nedá sa mu ani oponovať. Kto by chcel oponovať Stvoriteľovi, ten by sa pustil do popierania seba samého, čo je vlastne nemožné. Člen politickej strany zvanej Všeobecná Cirkev sa stáva uvedomelým iba vtedy, ak vedome vyzná svoje presvedčenie o svojom správnom mieste v Cirkvi – sebaurčenie, identifikácia, súhlas s dielom Stvoriteľa a súhlas s imagináciou 3 všetkého dobrého čo Boh stvoril a zopakoval v osobe a cez osobu Ježiša z Nazareta.

* Zakladateľovi Cirkvi je úplne jedno či partikulárny člen verí vo večnú existenciu Boha, alebo či pozná len jeho historickú hodnotu Ježiša z Nazareta. Dôležité je, že partikulárny člen všeobecnej Cirkvi založenej Stvoriteľom a posväcovanej Spasiteľom, koná dobro. Aj keď svojho Stvoriteľa nepozná, aj tak bude – už je v kráľovstve nebeskom. Svedčí o tom duševná vyrovnanosť a pokoj vyžarujúci z partikulárneho člena Cirkvi. Jeho pokojnú a dobrú povahu vnímame ako celok, dobrého človeka 6, vo všetkých tradičných a etických normách ľudskej dobroty.

* Zakladateľ Cirkvi je zároveň stvoriteľ sveta, lebo sám Ježiš z Nazareta povedal o sebe: „Kto mňa vidí, vidí Otca“. A o Duchu Svätom povedal: (po zmŕtvychvstaní) „po vystúpení k Otcovi vám pošlem Ducha Tešiteľa“ (Svätého). Stačí, ak člen strany nepopiera jeho Zakladateľskú historickú existenciu, správa sa ako dobrý človek, automaticky má zaručený večný život v kráľovstve nebeskom. Je to podstata Spasiteľovej Podmienky ktorou Boh upresnil svoje Stvoriteľovo Desatoro: Milovať blížneho ako seba samého.6

* Ak niekto – partikulárny člen Cirkvi ktorý o Bohu skoro nič nevie ale dodržiava Starozákonných Desatoro a robí dobre svojim spolu-človekom altruistickým spôsobom, Zakladateľ politickej strany zvanej Cirkev si ho vezme do svojho cieľového Večného kráľovstva blahobytu, hoci člen strany ani nemusí poznať, ale ani vyznávať existenciu tohto kráľovstva. O tom už bolo napísaných veľmi veľa kníh, ale nikto s istotou nevie povedať, žeby podmienkou Večného života bola aj vedomosť, či viera vo večný život. Nikto nemá odvahu okresať Vôľu Stvoriteľa a Spasiteľa, a nemá na to nikto ani právo.

A takto by sa dalo rad za radom analyzovať všetky imaginácie ktoré sú (žiaľ iba) obsahom viery, už dávno stratili svoju podstatu exaktnej vedomosti 7, ale sú stále živé ako podstatné obrazy 3 politickej strany (Cirkvi) založenej pre uchovanie Viery vo Večný život 4.

Preto sa pýtam:

Akým právom zakladajú rôzni luhári a podvodníci takzvané „kresťanské“ politické strany? Ako si môžu dovoliť nenásytní politici a zjavní paraziti, hyperkonzumenti spoločných daní, kopírovať názov od Zakladateľa Krista a robiť opak toho čo si žiada sám Zakladateľ jedinej kresťanskej politickej strany? Už samotným činom – založením inej a luhárskej strany s názvom „kresťanská“ sa dopúšťajú najhoršieho klamstva do očí samotného Zakladateľa Cirkvi! Tieto podvodnícke „kresťanské“ strany popierajú svoje kresťanstvo už samotným činom – založením takej strany.

Veď je to podvod, ak sa ktorákoľvek iná politická strana než Kristova Cirkev, sama seba nazve „kresťanskou“, a jej členovia ani nedodržia podstatu druhej Kristovej podmienky! Nedokážu byť ani dobrými ľuďmi 6 !

Skutoční kresťania by mali vedieť, že Sám Boh nezakazuje zakladanie akýchkoľvek politických strán. Kresťanom môže byť každý kto dodrží obidve Kristove podmienky – milovať Boha a milovať blížneho viac ako seba samého 6 . Tým nie je povedané ani to žeby mal nosiť na chrbte kríž, alebo žeby mal mať v názve svojho obchodu že  „kresťanský“ a podobne. Stvoriteľ a Spasiteľ sám v jednej osobe najviac miluje tichých a pokorných srdcom – oni tvoria jeho politickú stranu už skoro 2000 rokov. Nie tí ktorí sa ukazujú v médiách a bubnujú hlúpe asociálne heslá vytrhnuté z kontextu učenia Ježiša z Nazareta.

Aj komunista môže byť členom Kristovej politickej strany ak dodržiava Kristove dve požiadavky 6 . To sme videli aj za socializmu ako mnohí skromní komunisti si dávali deti pokrstiť a ženili sa v kostoloch. A práve tí sa nedostali k slovu (1989-1990), lebo iní komunisti lotri sprivatizovali aj „kresťanstvo“ – vytvorením nových tzv. kresťanských politických strán.

Znova ukrižovali Krista keď vytvorili luhárske politické strany s názvom „kresťanské“.

Dnes už nevznikajú „satelitné cirkvi“ resp. sekty, ale vznikajú oveľa horšie zvrhlosti: Vznikajú „kresťanské“ a „konzervatívne“ politické strany ktoré mávajú krížom na hlavou a neváhajú na ňom upáliť človeka len preto, že je inej národnosti 8 , alebo má iné politické členstvo… Nie je to znamenie času 9 ?

__________vysvetlivky, podľa textu a čísla hornej kurzívy:

1 _ exegéza _ gr. exégésis, je logický výklad, resp. interpretácia biblickej faktografie (textu); cieľom exegézy je podať zmysluplný a vecný výklad pochopeného „tajomna“, resp. hermetického biblického, či iného teologického textu, alebo javu; v exegetickom výklade sa vyžaduje použitie exaktných 7 vedeckých dôkazov, axióm a reálií. (porovnaj: HERIBAN, J.: Príručný lexikón biblických vied, 1. vydanie, Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda, Rím 1992, str. 373-4.

2 _ Áron (1600 pr.Kr.) _ bol Mojžišov rodný brat a prvý veľkňaz nového kmeňa Židov. Áron si vzal za ženu ich rodnú sestru Miriam, tak ako to bolo zvykom v staroegyptských kňazských a kráľovských rodoch. Všetci Židia, ktorí vtedy unikali z Egypta, sú priami potomkovia praotca Abrama, resp. Abraháma alias Ibrahima. Abrahám alias Ibrahim (2000 pr.Kr.)  odišiel z Chaldejska z mesta Ur s celým svojím rodom do Egypta, a na začiatku cesty mu Boh zmenil meno z Abram, resp. Avram, na meno Abraham, resp. Ibrahim. (monoteistické veriace v Jedného Boha, židovské, kresťanské a islamské reálie sa v osobe Abraháma, resp. Ibrahima, vzácne zhodujú – prisudzujú mu atribút „svojho praotca“ a seriózni bádatelia všetkých troch vierovyznaní sa dokonca odvolávajú na „jedného praotca našej viery“ – viery v Jediného Boha“; len ho volajú každý po svojom: JHVH – JáHVéH t.j. Ja Som; alebo Najsvätejšia Trojica – Otec Stvoriteľ, Syn Ježiš ľudstva Spasiteľ, Duch Svätý; alebo v islame Alláh – t.j. Výsosť, inak Najvyšší)

3 _ imaginácia _ Imago Dei, lat. Obraz Boží _ imagines boli posmrtné masky zhotovované z vosku – neskôr tento starorímsky pojem predstavoval „obrazy predkov“. Pojem „obrazy predkov“ je však oveľa starší. Už 9000 pr.Kr. zhotovovali zo sadry (egyptského betónu) posmrtné masky, konkrétne v Jerichu, ale ako ich vtedy nazývali to sa dnes už nevie, vieme len jedno – chceli zachovať „obrazy predkov“. Slovo „imaginácia“ nám takto vyjadruje „mentálny obraz“, myšlienku, spomienku na niečo, čo sme už stratili. Presne to čo sme stratili nám navracia Ježiš Kristus keď sprítomňuje Večnosť, napríklad aj na Hore premenenia, kde dokazuje živosť Boha. Boh je živý a je Bohom Živých, len sme na to zabudli, a keď v dobe prvých apoštolov, ešte pred ukrižovaním Ježiša, sa spolu s Ježišom zjavujú aj Mojžiš a Eliáš, svedkovia padajú na tvár. Svedkovia boli hneď traja (Peter, Jakub a Ján), a boli z toho riadne vykoľajení, čo dosvedčuje ich politickú vyschnutosť, absenciu židovskej viery vo Večný život – a zrazu uvideli niečo čomu už neverili – a to je tá imaginácia, obraz strateného. (porovnaj: Evanjelium podľa Marka kap.9, vety 2-8; podobne: Evanj. Matúša 17, 1-9; tiež: Evanj. Lukáša 9, 28-36; a znova opakuje Peter ako prvý pápež: Druhý Petrov list kap. 1, 16-18.)

4 _ Večný život _ jeden z článkov kresťanskej viery hovorí o nesmrteľnej ľudskej duši; podstata tejto viery je prastará ako ľudstvo samo, prvé zápisy o večnom živote nachádzali archeológovia v pyramídach – pozri vyššie vysvetlivku 3.

5 _ Boží štát _ Platón, filozof, 427-347 pr.Kr., Atény, dielo Ústava pojednáva o dokonalej obci, kde vládnu filozofi, vznetliví a horliví strážcovia majú dohľad nad spravodlivosťou, a zveľaďovanie obce majú na starosti výrobcovia. Dielo Platóna (Ústava) bolo neskôr podkladom všetkých kresťanských náčrtov Božieho štátu – augustinizmus, neoplatónstvo, Akadémia florentská, kde Božie zákony a Božia vôľa (teda Biblia) sú určujúce pre riadenie spoločnosti. Najviac ich vznikalo v stredoveku v Európe až do konca 19.stor.

6 _ Dobrý človek _ druhé najvyššie prikázanie po Láske k Bohu: Miluj blížneho ako seba samého. (porovnaj: Evanj. Podľa Marka 12, 31.)

7 _ Exaktná vedomosť _ presná, faktická – vecná, vedomosť založená na matematicky presnom formulári overiteľnosti.

8 _ upálenie černocha na kríži – USA, Kuk-Klux-Klan, bežná prax v 20. storočí; Ukrajina, 21. stor., upálenie Rusa na kríži – bežná „zábavka“ ukrajinských nacistických banderíl.

9 _ Ohavnosť spustošenia _ môžeme považovať aj to že v mene kresťanstva sa konajú najhoršie zvrhlosti… Mt 24, 15 a nasl.

_______________________________________________________

poznámka 30.10.2015 pre tých ktorí si v diskusiách pomýlili tému:

Judaizmus nikdy nepopieral svoje korene v Egypte. Mojžiš zakázal pokrvné sobáše práve preto že to bol zvyk z Egypta, iný dôvod nemal, to je doázaný exegetický náhľad, a nie pohľad viery. Ak by som chcel hovoriť teologicky (z aspektu viery) potom by som musel prízvukovať Mojžišovo „Desatoro“ a Kristove Príkazy ohľadne viery.

Ale o tom tento článok nie je. Je o tom ako sa „organizuje skupina z dôvodu viery“, hoci Viera už má svoju „organizovanú skupinu“ – katolícku cirkev, napríklad… Hotovo, rozumej kto má rozum.

Štvrté výročie tragédie Boeingu MH17

09.07.2018

Vyšetrovanie Spoločného vyšetrovateľského tímu, Joint Investigation Team, JIT, zostáva naďalej maximálne utajované pred verejnosťou, a ustavične sa odďaľuje oficiálne stanovisko, zverejnenie viac »

Ruženec Sedemsvätiaceho Ducha Svätého, 7×7

12.05.2018

Modlitby k Duchu Svätému sú zahalené Tajomným účinkovaním v našom svete. Ešte aj kresťania sa ich modlia s obavou aby niečím neurazili všemohúcu Výsosť z nebies. Táto modlitba sa mi javí viac »

Mayová a Trump podporujú prípravu vojny na východe EÚ

19.04.2018

Nejde len o provokáciu, ide aj o manipuláciu s mentálnou kapacitou občanov EÚ. Rovnaký scenár bol použitý už dvakrát v blízkej minulosti. Generálna prokuratúra Ruskej Federácie (ďalej len viac »

USA-RUSSIA/SUMMIT

Druhý summit Putin-Trump by sa mal konať na jeseň

19.07.2018 23:33

Diskusie o príprave ďalšieho stretnutia Trumpa s Putinom už prebiehajú.

sarmat

Rusi zverejnili nové videá svojich špičkových zbraní, pozrite si ich

19.07.2018 22:29

Futuristické zbrane, z ktorých niektoré sú už v službe, sú navrhnuté tak, aby poskytli Rusku silný odstrašujúci účinok proti akejkoľvek agresii.

Finland Trump Putin Summit

Čiernohorci odmietli slová Trumpa, že by boli schopní vyvolať svetovú vojnu

19.07.2018 21:57

"Čierna Hora je maličká krajina s veľmi silnými ľuďmi... Majú veľmi tvrdých ľudí. Môžu sa stať útočnými a - dobré ráno - máme tu tretiu svetovú vojnu," povedal Trump.

Ukrajina, vojaci

Rusko sa ospravedlnilo arménskemu Paniku za spôsobenú paniku

19.07.2018 21:27

Počas neohláseného cvičenia ruskí vojaci v dedine strieľali a prechádzali vojenskými vozidlami.

axon

Vítam Vás v mojom pravda.sk-blogu o logike súvislostí, žurnálnej logistike a sociálnom pozadí politiky. Nečakajte žiadnu chválu na všeobecnú činnosť človeka. Pračlovek bol inteligentnejší ako napríklad Soros... Peniazmi sa dá všetko, ale človek sa tým nezušľachtí. Axon.

Štatistiky blogu

Počet článkov: 114
Celková čítanosť: 510491x
Priemerná čítanosť článkov: 4478x

Autor blogu

Kategórie