Založ si blog

Psychoterror v štátnej správe

Jedna dekanská odpoveď z istej fakulty nám vyrazila dych a na chvíľu sme sa ocitli v rokoch 1950 – vtedy to mohlo byť normálne…

Akí majú byť naši vysokoškolsky vzdelaní zamestnanci v štátnej správe, keď ich učitelia na fakulte sú mobberi a bossovia?

Naše OZ PaV[1] poslalo list dekanátu istej fakulty slovenskej univerzity. Na otázku o konkrétnych  prípadoch mobbovania dvoch zamestnankýň na tej fakulte nám odpovedali, ako keby nevedeli nič o modernom svete a rovnosti príležitostí, ani apológia práv ich nezaujíma – obrana práv hocikým právne spôsobilým za použitia zákonných prostriedkov… ani základné práva a slobody ich neinteresujú, a spravodlivosť (?), to už je pojem priam utopický a v hlavách našich bossov a mobberov je to niečo ako nebeská šunka – nech si na právo verí kto chce…

Napísali nám pred niekoľkými dňami toto:

„S poľutovaním Vám oznamujeme, že fakulta X v meste Y nie je oprávnená poskytovať alebo zverejňovať akékoľvek informácie o pracovnoprávnych vzťahoch svojich zamestnancov…“ – neuveriteľný legislatívny analfabetizmus na pôde univerzity … a nie sú sami. Slovensko sa priam hemží Malými kráľmi (parodická fráza podľa rovnomenného románu Jókai Móra).

Podobní „inteligenti“ sa nám napísali zo samosprávy istého mesta. Na základe podnetu od dvoch zamestnankýň v istej inštitúcii, ktorej zriaďovateľom je tá samospráva, v ktorom nás požiadali o právnu a faktickú pomoc v riešení ich kauzy porušovania ich práv, sme sa zaujímali o konkrétne informácie podľa listov dvoch poškodených zamestnankýň. Zamestnankyne sa na nás obrátili s prosbou o pomoc a z toho titulu ich zastupujeme pred mobbermi. Dostali sme takúto extravagantnú odpoveď:

„Uvedené podanie (naša otázka bola žiadosť o vysvetlenie) nie je možné posudzovať ako sťažnosť v súlade so zákonom o sťažnostiach (nekompetentný údaj, my sme žiadali odpovede, teda informácie o stave základných ľudských práv u nich, a pri obrane práv kohokoľvek sa môže angažovať ktokoľvek), nakoľko nespĺňa zákonom predpísané obsahové náležitosti (uviedli sme mená a identifikačné údaje poškodených osôb ktoré nám poškodené osoby poskytli, ako vždy, a nič náležitejšie ako to už neexistuje), keďže sa ním nedomáhate svojich práv alebo právom chránených záujmov, (oni fakticky nevedia čo píšu, nepoznajú sémantiku slov, a takýchto máme v samosprávach) ani nepoukazujete na konkrétne nedostatky (a čo im máme ukázať ?, naša žiadosť  opisuje konkrétny odkaz na sťažnosti ich zamestnankýň ktoré oni majú vo svojej spisbe – ide o ujmy na základných právach občanov, čo by ešte chceli vidieť?), … dovoľujem si Vás informovať, že napriek tomu, že samosprávny kraj Y je zriaďovateľom zariadenia X, nezasahuje do sporov v pracovno-právnych vzťahoch v zariadení“ … (A sme v keli, toto je fakt super solidarita so spormi – nech ich je čo najviac! Ajhľa, nové krédo inklúzie: Ecce  credo imbecilli ! )

Ešte jeden citát z takých listov… neverili by ste koľko hlúpostí evidujeme, a to len preto, že sa domáhame práva pre poškodené osoby. Z jedného strediska služieb nám odpísali dokonca viaceré múdre hlavy s jediným podpisom:

„… dňa… som obdržal Váš list a po prečítaní sme ja a moji kolegovia jednoznačne skonštatovali, že ste boli opätovne nesprávne informovaní…“ (Ajhľa, aké to je jednoduché:  Keď si niekto žiada vysvetlenie prečo sa porušujú ľudské práva, stačí mu odpovedať:  „boli ste opätovne nesprávne informovaní“,… a je pokoj… tíšina v dutých hlavách.  Tak sa pýtam, kdeže sú tie správne informácie, kto ich má? Keď je niekto ukrátený na svojich právach kde nájde správne informácie?)

Chudoba intelektu v týchto odpovediach je až zarážajúca, a takíto nám riadia samosprávne celky… Neuveriteľné zneužitie rovnosti príležitostí umožnilo chudobným v rozume „nezasahovať do sporov“, osočiť poškodených že sú „nesprávne informovaní“… a napriek všetkej hlúposti (!) berú peniažky za zodpovednosť !

Ale aby sme nemlátili prázdnu slamu, pozrime sa čo hovorí naša milovaná, tak často a zbytočne občanmi citovaná, a ústavnými činiteľmi pravidelne napádaná Ústava Slovenskej republiky.  Pozrime sa prečo OZ PaV  má právo informovať sa, a tiež angažovať sa v záujme práv občanov SR, v záujme ich práv na právo; prečo má OZ PaV právo hájiť práva každého občana ktorý OZ PaV o to požiada; prečo má každý občan SR, a každé OZ  právo hájiť svoje práva, alebo zdvihnúť hlas na obranu práv iných osôb; a prečo máme všetci právo získavať informácie na obranu práv kohokoľvek na území SR:

Čl. 2  (1) Štátna moc pochádza od občanov  ktorí ju vykonávajú prostredníctvom svojich volených zástupcov alebo priamo. (3) Každý môže konať čo nie je zákonom zakázané, a nikoho nemožno nútiť aby konal niečo  čo zákon neukladá.

Poznámka k Čl. 2 Ústavy SR: Každý môže vykonávať priamo štátnu moc prostredníctvom  a v súlade so Zákonmi, ak mu to Zákony priamo nezakazujú … niektorý  verejne uplatňovaný výkon je súčasťou štátnej moci a je povinnosťou každého občana vykonávať priamu štátnu moc napr.  ohlásenie požiaru, hlásenie trestného činu, hlásenie úrazu pri dopravnej nehode, hlásenie a zamedzenie porušovania základných ľudských práv… to sú všeobecné občianske povinnosti.  Počnúc Ústavou SR, cez Zákony SR, sa každému priamo ukladá dodržiavať základné ľudské práva a rešpektovať dôstojnosť občana SR, a priamo sa ukladá  napomáhať v uplatňovaní práva.

Čl.12  (1) Ľudia sú slobodní a rovní v dôstojnosti i v právach. Základné práva a slobody sú neodňateľné, nescudziteľné, nepremlčateľné a nezrušiteľné. (2) Základné práva a slobody sa zaručujú na území SR všetkým bez ohľadu na pohlavie, rasu, farbu pleti, jazyk, vieru a náboženstvo, politické, či iné zmýšľanie, národný alebo sociálny pôvod, príslušnosť k národnosti alebo etnickej skupine, majetok, rod alebo iné postavenie. Nikoho nemožno z týchto dôvodov poškodzovať, zvýhodňovať alebo znevýhodňovať. (4) Nikomu nesmie byť spôsobená ujma na právach pre to, že uplatňuje svoje základné práva a slobody.

Čl.14  Každý má spôsobilosť na práva.

Čl.16  (2) Nikoho nemožno mučiť ani podrobiť krutému, neľudskému či ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestu.

Čl.19  (1) Každý má právo na zachovanie ľudskej dôstojnosti, osobnej cti, dobrej povesti a na ochranu mena.

Čl.30  (1) Občania majú právo zúčastňovať sa na správe verejných vecí priamo alebo slobodnou voľbou svojich zástupcov.

Poznámka: Žiadanie informácií o dodržiavaní základných ľudských práv a vymáhanie dodržiavania základných ľudskoprávnych hodnôt je priamy výkon práva na správe verejných vecí, a stým súvisí aj

Čl.32  Občania majú právo postaviť sa na odpor proti každému, kto by odstraňoval demokratický poriadok základných ľudských práv a slobôd uvedených v Ústave SR, ak činnosť ústavných orgánov a účinné použitie zákonných prostriedkov sú znemožnené.

Poznámka: Ak sú zákonom ustanovení ochrancovia práv nečinní, môžu sa občania postaviť na odpor a občianskym odporom žiadať nápravu, lebo Čl. 32 Ústavy zaručuje beztrestnosť a vymáhateľnosť práv aj odporom.

Čl.36  Zamestnanci majú právo na spravodlivé a uspokojujúce pracovné podmienky. Zákon im zabezpečuje najmä … b) ochranu proti svojvoľnému prepúšťaniu zo zamestnania a ochranu proti diskriminácii v zamestnaní,  c) ochranu bezpečnosti a zdravia pri práci, …  Poznámka: tieto zákony sú uplatňované podľa Zákonov ustanovujúcich medze uplatnenia.

Pozor, vážne upozornenie:  V žiadnom Zákone v SR sa nezakazuje ani neobmedzuje iniciatíva na obranu ľudských práv a slobôd.

Čl.47  (2) Každý má právo na právnu pomoc v konaní pred súdmi, inými štátnymi orgánmi alebo orgánmi verejnej správy od začiatku konania, a to za podmienok ustanovených zákonom. (3)  Všetci účastníci sú si v konaní podľa odseku 2 rovní.

Súhrn právnych nárokov na právo:

Ak sa niekto, ktokoľvek spôsobilý práv (každý občan SR) informuje u zamestnávateľa či zriaďovateľa o stave základných ľudských práv na ich pracovisku,  zamestnávateľ, alebo zriaďovateľ  je povinný podávať  úplné  a vyčerpávajúce informácie  o predmete obsiahnutom v otázke.

Sankcia:

Ak nabudúce dostaneme podobné hlúpe odpovede ako sme uviedli vyššie, začneme mená hlúpych verejných činiteľov maľovať na všetky stĺpy v ich regiónoch.


[1] Občianske Združenie Práca a Vzťahy

 

 

Vojnové „impérium“ USA?

21.09.2017

Je nesené, podporované, živené medzinárodným menovým fondom ( MMF ), zbrojárskymi korporáciami a finančnými domami napojenými na MMF a OSN. OSN sa snaží fungovať ako prostitútka oblizujúca viac »

Richter – spolupáchateľ pederastov?

07.09.2017

Spolupáchatelia sú všetci ktorí z kauzy chcú profitovať, kapitána Danka nevynímajúc. Najprv si chcel cez Plavčana „prilepšiť“, a potom si chcel cez „kauzu Richter“ upraviť svoju pozíciu. viac »

Americkí „priatelia“ v NATO zbesneli

12.07.2017

Darí sa im globalizovať vojnu z lokálnych foriem na celosvetovú, okrem USA. Pomaly ale iste vyzbrojujú Ukrajinu, žiadajú vyššie náklady na výzbroj v EÚ, translokujú vojská – letecky aj viac »

peniaze

Slovensko presadzuje zachovanie eurofondov

17.01.2018 14:00

Slovensko presadzuje zachovanie silnej politiky súdržnosti vo viacročnom finančnom rámci po roku 2020.

čipovanie psa, pes, veterinár

Zviera je stále vec, prelomový zákon mešká

17.01.2018 14:00

Platiť mala od 1. januára, no stále je len hudbou budúcnosti. Novela zákona o veterinárnej starostlivosti predefinujúca zviera z veci na cítiacu bytosť, sa dostala pod paľbu kritiky.

Robert Kaliňák

Kaliňák chce o pomoc pri vydaní Kosíka poprosiť aj zahraničných kolegov

17.01.2018 13:44

Potvrdil to po rokovaní vlády. Kosík sa momentálne nachádza vo väzení v Mali, Slovensko žiada o jeho vydanie.

Kaliňák, Gašpar

Európske centrum pre práva Rómov podalo žalobu na Slovensko

17.01.2018 13:14

Urobilo tak potom, čo minister vnútra Robert Kaliňák a polícia oznámili prípravu zákona s cieľom potláčať kriminalitu v oblastiach, kde žijú Rómovia.

axon

Vítam Vás v mojom pravda.sk-blogu o všetkom, nájdete ma aj na FB: facebook.com/axon.doctorow; v úcte Váš blogger Axon.

Štatistiky blogu

Počet článkov: 108
Celková čítanosť: 413119x
Priemerná čítanosť článkov: 3825x

Autor blogu

Kategórie