Založ si blog

Psychedeliká – príklad vedeckého výskumu

Viete ako vyzerá vedecká správa odborného prieskumu cez výberový dotazník? Pripravil som vám preklad jednej americkej „informácie“ o postojoch odborníkov k psychedelikám.

K psychedelikám patrí aj tzv. „hašiš“, „hríbiky“, alebo známy „pervitín“. Všimnite si aj kritické poznámky v citovanej správe k spôsobu prieskumu. Na konci pripájam ešte svoje poznámky.

Všeobecný pojem psychedeliká sú psychotropné látky – aj lieky – meniace duševný stav, často vyvolávajú aj halucinácie, „vnemy“ mimozmyslové, a/alebo „bludné obsahy“ myslenia.

Citujem voľný preklad prieskumu (s mojimi poznámkami v zátvorkách), originál je na stránkach USA, Medscape, Internal Medicine, vložený link:

Väčšina špecialistov na závislosti podporuje legalizované terapeutické psychedeliká
Medscape, Pauline Anderson, December 16, 2021. Poznámka redakcie Medscape: Tento článok bol aktualizovaný o komentáre odborníka v danej oblasti. Aktualizované 28.12.2021

Väčšina špecialistov „na závislosť“, vrátane psychiatrov verí, že psychedeliká sú sľubné pri liečbe porúch spojených s užívaním látok SUD’s (na vedľajšie účinky liekov) a pri liečbe psychiatrických ochorení. S určitými výhradami podporujú legalizáciu psychedelík pre tieto indikácie, ako ukazujú výsledky nového prieskumu.

Silný pozitívny postoj špecialistov na závislosť je „prekvapením“ vzhľadom na predchádzajúcu opatrnosť ohľadom legalizácie marihuany“ – poznamenala výskumníčka Amanda Kim, MD, JD, Brigham and Women’s Hospital and Harvard Medical School, Boston, Massachusetts.
„Predpokladali sme, že špecialisti na závislosť budú vyjadrovať viac skepticizmu voči psychedelikám v porovnaní so špecialistami ktorí nie sú odborníci na závislosti“ – povedala Kim.

Namiesto toho odborníci na závislosť ktorí sa zúčastnili prieskumu boli veľmi za legalizáciu psychedelík na terapeutické použitie, ale iba v kontrolovanom prostredí (v ambulanciách a nemocničných zariadeniach).

Výsledky boli prezentované na 32. výročnom stretnutí Americkej akadémie psychiatrie závislostí, AAAP. „V posledných rokoch sa zvýšil záujem vedeckej komunity, aj širokej verejnosti, o terapeutický potenciál psychedelík“ – povedala Kim.
„Predchádzajúce výskumy ukázali rastúcu pozitivitu v postojoch k psychedelikám a podpore ich legalizácie medzi psychiatrami“ – dodala.

Psychedeliká boli dekriminalizované a/alebo legalizované v niekoľkých jurisdikciách US Food and Drug Administration (Úrad kontroly výživy a liekov) keď udelili prelomové označenie „liek“ pre 3,4-metyléndioxymetamfetamín, MDMA (metamfetamín, staršie názvy – Pervitin v nacistickom Nemecku do r. 1945, potom Aponeuron v DDR od r. 1946) na liečbu posttraumatickej stresovej poruchy, PTSD, a rovnaké označenie „liek“ udelila aj pre psilocybín pri liečbe (ťažkej depresie) veľkej depresívnej poruchy. 

„Napriek tomu, že sa psychedeliká čoraz viac dostávajú do hlavného prúdu, nevieme o žiadnych štúdiách ktoré by špecificky hodnotili súčasné postoje lekárov špecializujúcich sa „na závislosti“, v súvise s psychedelikami“ – povedala Kim.

(Spôsob výberu účastníkov a forma prieskumu)

Pre štúdiu vyšetrovatelia identifikovali potenciálnych účastníkov prieskumu z adresára AAAP. Obrátili sa aj na programových riaditeľov štipendií (vedeckých pracovníkov a asistentov) pre liečbu závislostí a psychiatrov.
V anonymnom online prieskume mali respondenti (dotazovaní) ohodnotiť mieru svojho súhlasu (či nesúhlasu) v tridsiatich výrokoch.

Do Analýzy bolo zahrnutých 145 respondentov / z toho 59 % mužov / priemerný vek  46,2 roka.
Psychiatri tvorili až dve tretiny vzorky.
Zvyšok boli špecialiisti na interné a rodinné (všeobecné) lekárstvo (ambulujúci má školenie na liečbu závislosti).
Väčšina respondentov mali určitú klinickú expozíciu (skúsenosť liečby) psychedelikami (aspoň dočasné sledovanie užívania).
Takmer 85 % uviedli – diskutovali o psychedelickom zážitku aspoň s jedným pacientom.

(Výsledky, interpretácia, súvislosti)

Celkovo účastníci vyjadrili veľmi pozitívne postoje k terapeutickému použitiu psychedelika.
Cca 64 % silne súhlasilo, alebo voľne súhlasilo s tvrdením – psychedeliká sú sľubné pri liečbe SUD (vedľajších účinkov inej liečby).
Cca 82 % súhlasilo – sú sľubné pri liečbe psychiatrických porúch.

Celkom 37,9 % respondentov však vyjadrilo obavy z návykového potenciálu psychedelík. To je viac ako v predchádzajúcich výskumoch zúčastnených v psychiatrickom prieskume, možno preto, že „široká“ definícia psychedelik v štúdii zahŕňala „neklasické“, neserotoninergné halucinogény (nemajúce vplyv na serotonín, napr. inhibítory spätného vychytávania serotonínu sú bežné antidepresíva zvyšujúce emotívne prežívanie a pod.) – ako je ketamín a MDMA“ – poznamenala Kim. „Pretože ketamín aj MDMA sú v Diagnostickom a štatistickom manuáli duševných porúch – piate vydanie, DSM-5, zaradené do kategórie halucinogénov, a ako je známe, u oboch je návykový potenciál, čo môže kryť odpovede účastníkov“ (obavy z užívania) – dodala.

Približne 28 % účastníkov vyjadrilo obavy z užívania psychedelík, zo zvyšovania rizík následných psychiatrických porúch, a trvajúceho poškodenia kognitívnej funkcie mozgu (krátkodobej a strednodobej pamäti).

74,5 % respondentov sa domnieva – terapeutické použitie psychedelik by malo byť legalizované.

Skoro väčšina si však želá, aby legálne terapeutické psychedeliká boli regulované a podávané iba v kontrolovanom prostredí (ambulancie a nemocnice) so špeciálne vyškolenými poskytovateľmi (nielen psychiatrami, aj zaškolenými inými odborníkmi, internistami, všeobecnými lekármi, psychológmi…).

Takmer polovica respondentov verí – terapeutické psychedeliká by mali byť legálne v rôznych kontextoch, aj v súvislosti s nezápadnými poskytovateľmi, a v súlade s domorodými, a/alebo duchovnými tradíciami (eskimácke, indické, haitské, africké, juhoamerické tradície pôvodných obyvateľov…)

„Jedným z prekvapivých zistení bolo – väčšina respondentov verila – pacienti by radi používali psychedeliká na liečbu SUD“ – povedala Kim. „To môže odrážať vyvíjajúce sa postoje poskytovateľov, aj pacientov, k psychedelikám – a bude zaujímavé ďalej študovať postoje pacientov k používaniu psychedelik na liečbu SUD v budúcnosti“ – dodala.

Postoje k psychedelikám boli u psychiatrov a nepsychiatrov vo všeobecnosti podobné; ale psychiatri vyjadrili väčšie skúsenosti pri diskusii o nich s pacientmi, a pravdepodobne vo svojej praxi pozorovali aj komplikácie používania psychedelik.

(Kritika štúdie)

Kim poznamenala, medzi obmedzenia štúdie patrí malá veľkosť vzorky (respondentov, dotazovaných), a tiež možné skreslenie výberom respondentov, pretože tí ktorí majú (skúsenosti) priaznivejší názor na psychedeliká mohli s väčšou pravdepodobnosťou reagovať pozitívne (vybraná skupina lekárov z registra AAAP, Americká akadémia asociácií psychiatrov a špecialistov na liečbu závislostí)

(Komentár k štúdii od nezainteresovaného špecialistu)

Brian Barnett, MD, špecialista na závislosti a odborný asistent psychiatrie na Cleveland Clinic v štáte Ohio, v komentári pre Medscape Medical News uviedol – „Štúdia prispieva k dôležitým zisteniam“ – k narastúcej literatúre o názoroch lekárov na psychedeliká.  „Dôležité je: Ttáto štúdia ukazuje, ako účastníci poznajú vedeckú literatúru o terapeutickom použití psychedelík, ako sú skôr presvedčení, psychedeliká sú sľubné pri liečbe psychiatrických stavov“- povedal Barnett – on sám sa nezúčastnil výskumu.

Poznamenal – „závislosť na klasických psychedelikách, ako je psilocybín a LSD, je tak vzácna, že väčšina špecialistov, ktorí neliečia závislosti, nikdy vo svojej kariére neuvidia viac ako niekoľko prípadov“.

Štúdia však naznačuje – obavy z návykového potenciálu psychedelík „môžu silne ovplyvňovať obavy z legalizácie psychedelik na lekárske použitie“ – povedal Barnett. “ Jasné je, v medicíne sú stále potrebné dôležité vzdelávania o návykových a terapeutických potenciáloch psychedelik, aby lekári mohli presne zvážiť potenciálne riziká a prínosy týchto zaujímavých látok pre svojich pacientov zápasiacich s problémami duševného zdravia a závislosťami, ak prídu na trh (- farma-medicínsky)“ – povedal.

Barnett tiež poznamenal, interpretácia zistení štúdie je obmedzená z dôvodu nedostatku informácií o tom ako sa „nezúčastnení na prieskume“ (názormi) líšili od respondentov (nezúčastnení mali byť kontrolnou, resp. porovnávajúcou skupinou voči účastníkom prieskumu).

Štúdiu podporila Source Research Foundation. Barnett je členom poradnej rady spoločnosti CB Therapeutics, ktorá pracuje na vývoji psychedelických liečebných postupov.
32. výročné stretnutie Americkej akadémie psychiatrie závislostí (AAAP): Poster F70.
Pre viac noviniek kliknite na vyššie pripnutý link.

Môj názor bloggera:

Existujú psychedeliká ktoré sú absolútne neškodné z fyziologického pohľadu – nespôsobujú deštruktívnu „telesnú“ závislosť ako naporíklad alkohol – a ten je voľne predajný.

Medzi také psychedeliká patria kanabidolové extrakty (marihuana), ketamín (umelý uvoľňovač napätia s antideprsívnymi účinkami).

Ich voľný predaj však neodporúčam, lebo mladé a strednevekové ľudské organizmy obvykle utrpia kognitívne poruchy pri chronickom užívaní, dokonca trofické lakunárne distrofie mozgu – úbytok tkaniva, ako je to evidentné pri kanabidole (mozog ako ementálsky syr) – z patologicko-anatomických nálezov. Pri ketamíne sa môžu niektorí pacienti mladšieho veku odbrzdiť natoľko, až nerozlišujú nebezpečnosť svojho konania, stanú sa nebezpečnými aj sami sebe.

Na druhej strane sú tieto látky evidentne prospešné pre ľudí v treťom veku, starší nad 55 rokov, kde by ich mohli predpisovať všetci zaškolení lekári.
Pre ľudí stredného veku a pre mladých dospelých by som odporúčal kontrolu predpisu na vymedzené indikácie.

Celý tento elaborát uverejňujem ako porovnanie – opýtam sa:

Čítali ste niekde v našich médiách, na internete, aspoň jeden verejne dostupný odborný článok (okrem mojich) v slovenskom jazyku, kde by boli uvedené výsledky lekárskeho prieskumu vedľajších účinkov očkovania proti variantom COVID-19 ?

Kde-kto v našej Vláde SR sa odvoláva na odborné názory, ale argumenty, ak majú, skrývajú!
Prečo asi?

 

Liz Truss prevetrala čiapku v Moskve

14.02.2022

Mixel pixel zaminir GB Liz Truss prevetrala čiapku v Moskve. Zaletela si do Moskvy a ani nevedela čo tam chce, a nevedela ani čo sú „Minské Dohovory“. Kuchárka v „banderastanskej“ kuchyni to vie, ale zaminir Truss ani šajnu. Najprv si zopakujeme čo sú tie Minské dohovory: Predovšetkým – podpísali ich zástupcovia EÚ a aj „banderstanu“, lebo [...]

Pán Fico, prestaňte paviánčiť, a konajte

10.02.2022

Až (!) 90% občanov SR (!) odmieta zapredanú Vládu SR a vlastizradnú prezidentku. GP Žilinka zadefinoval činnosť tejto lúzy ako vlastizradnú, ústavno-zločineckú. Napriek tomu celá opozícia len škrieka zo svojich konárov ako šibnuté paviány. To vám tak veľmi chutia banány (platy) ktoré vám napriek škrekotu stále idú? Ste ako opice – bez zodpovednosti voči voličom [...]

Synodalita

01.02.2022

Synodalita nie je organizovaná štruktúra, nemá to byť politická organizácia (PP Benedikt XVI), ale – a to je aj môj názor – má to byť jednota jednotlivcov v spojení s myslením IC XC („aby ste -sme- všetci jedno boli“). Žiaľ, všetky cirkevné spolky – počnúc vatikánskymi katolíkmi, končiac sektami – majú štruktúru založenú na politických [...]

uss harder

Unikátny objav. Našli slávnu americkú ponorku USS Harder, je takmer nepoškodená

25.05.2024 21:54

Na palube bolo 79 námorníkov vrátane veliteľa Samuela Deeleyho, ktorý bol známy aj pod prezývkou "vrah torpédoborcov".

maldivy Nekton Mission 2022

Zodpovedné sú za 0,003 % emisií, doplácajú na bohatých. Pre stúpajúcu hladinu morí volajú Maldivy o pomoc

25.05.2024 21:17

Tamojšia vláda upozornila, že toto nízko položené súostrovie Indického oceánu je vylúčené z najštedrejších podporných opatrení.

india, požiar

Požiar zábavného centra v Indii pripravil o život 24 ľudí, zomrelo aj mnoho detí

25.05.2024 18:22, aktualizované: 20:39

Polícia zadržala majiteľa a manažéra centra. Príčina požiaru zatiaľ nie je známa.

UN Sudan

Prokurátor, ktorý chce dostať izraelského premiéra za mreže, obhajoval zločinca, čo podporoval odsekávanie končatín

25.05.2024 18:00

Karim Khan, ktorý by rád videl Benjamina Netanjahua vo väzení, pôsobil ako advokát libérijského prezidenta prezývaného mäsiar z Monrovie.

axon

Vítam Vás v mojom pravda.sk-blogu o logike súvislostí, žurnálnej logistike a sociálnom pozadí politiky. Nečakajte žiadnu chválu na všeobecnú činnosť človeka. Pračlovek bol inteligentnejší ako napríklad Soros... Peniazmi sa dá všetko, ale človek sa tým nezušľachtí. Axon.

Štatistiky blogu

Počet článkov: 189
Celková čítanosť: 1716895x
Priemerná čítanosť článkov: 9084x

Autor blogu